Brukerbetingelser


Vennligst les følgende vilkår og betingelser for bruk ("Vilkår og betingelser ") som styrer din bruk av og tilgang til denne "nettsiden", tilgjengelig på http://www.roland.no, inkludert, men begrenset til dets oppslagstavler (heretter kalt "Tjenesten") og ditt forhold til Roland Scandinavia AS, våre partnere og datterselskaper, og alle personer og selskaper forbundet med dette nettstedet, inkludert de som viderefører sine interesser, eller de som de kan ha gjort overføring til (samlet referert som "Roland" eller "vi"). Din bruk av denne tjenesten betyr at du aksepterer og godtar vilkårene og betingelsene. Disse rettighetene gis til brukeren, er ikke-eksklusiv, personlig, ikke overførbar, gjenkallelig rett og begrenset til den brukeren. Hvis du ikke kan akseptere disse vilkårene skal du ikke bruke Tjenesten.

Vi er berettiget til enhver tid å endre vilkårene uten forvarsel ved å poste slike endringer på denne nettsiden. Ved å bruke Tjenesten etter eventuelle endringer i disse vilkårene, godtar du å være bundet av slike endringer i Vilkår og betingelser.

Hvis du ikke er personlig myndig, og dermed ikke kvalifisert for å inngå denne avtalen på angitte vilkår, kan du ikke bruke Tjenesten, med mindre Roland mottar samtykke fra dine foreldre eller foresatte.

Ansvarsfraskrivelse av garantien:

Ved å bruke Tjenesten, inkludert programvare og innhold her, godtar du at din bruk av tjenesten er helt på eget ansvar. Tjenesten er levert som en tjeneste for å gi informasjon om og diskutere Roland produkter og relaterte ressurser, men vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av slik informasjon.


TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, UTEN NOEN GARANTI FOR INFORMASJON, DATA, PROGRAMVARE, TJENESTER ELLER ADGANG UTEN AVBRYTELSER. TJENESTEN FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ENHVER GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL (i) ETHVERT ANSVAR FOR TILGJENGELIGHET, PÅLITELIGHET, RIKTIGHET, BRUKBARHET, INNHOLD ELLER SIKKERHET INFORMASJON ELLER TJENESTER, OG (ii) ETHVERT ANSVAR FOR ADKOMST, GARANTI FOR MANGLENDE KRENKELSE, ANSVAR FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GJELDER FOR ALLE FYSISKE SKADER ELLER PERSONSKADER FORÅRSAKET AV ETHVERT SVIKT I FORBINDELSE MED YTEEVNE, FEIL, UTELATELSE, AVBRYTELSE, SLETTING, DEFEKT, FORSINKELSE I FORBINDELSE MED DRIFT, DATAVIRUS, SVIKTENDE KOMMUNIKASJONSLINJER, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL, ENDRING AV ELLER BRUK AV OPPTEGNELSE, UANSETT OM DET OMHANDLER KONTRAKTBRUDD, SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELSE ELLER ENHVER ANNEN HANDLING. ENHVER FORM FOR NEDLASTET MATERIALE ELLER ANNET OPPNÅDD VED BRUK AV TJENESTEN SKJER PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER SELV ANSVARLIG FOR EVT. SKADER PÅ DIN PC ELLER TAP AV DATA SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NEDLASTNING AV DETTE MATERIALET. INGEN FORMER FOR RÅD ELLER INFORMASJON, HVERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG OPPNÅDD AV DEG GJENNOM ROLAND ELLER FRA TJENESTEN UTGJØR NOEN FORM FOR GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER FREMSATT I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

Ansvarsbegrensning:

HVERKEN ROLAND ELLER NOEN AV VIRKSOMHETENS ANSATTE, AGENTER, ETTERFØLGERE, ADKOMSTERVERVERE, SØSTERSELSKAPER ELLER INNHOLDS- ELLER TJENESTEUTBYDERE SKAL HEVDE OVER FOR DEG ELLER TREDJEMANN FOR NOEN FORM FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELVOM ROLAND ER BLITT GJORT BEKJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM UTSPRINGER AV (i) DIN BRUK AV TJENESTEN, (ii) MANGLENDE MULIGHET TIL Å FÅ ADGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTEN, (iii) OMKOSTNINGER TIL INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER, VARER OG TJENESTER SOM FØLGE AV VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER ERVERVET, ELLER MOTTATTE MEDDELELSER ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT VIA TJENESTEN, (iv) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA, (v) ERKLÆRINGER ELLER ADFERD FRA ROLANDS ELLER TREDJEMANNS SIDE I FORBINDELSE MED TJENESTEN, ELLER (vi) SOM FØLGENDE AV ENHVER FORM FOR BRUDD PÅ NOEN FORM FOR GARANTI.

Din bruk av tjenesten:

Din tilgang til å bruke Tjenesten er betinget av at du til enhver tid oppfyller alle vilkår og betingelser. Med mindre annet følger av dette nettstedet, gir vi deg ikke lisens til innhold, funksjoner eller materialer du kan få tilgang gjennom Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til varemerker, registrerte varemerker, servicemerker, materiale som kan være opphavsrettslig beskyttet, eller andre former for intellektuell eiendom som omfattes av tjenesten. Med mindre annet følger av dette nettstedet, må du ikke til noe formål laste ned eller lagre en kopi av noe av tjenestens skjermebilder eller "content" (gi informasjon, data, programvare, fotografier, grafikk og alle andre materialer som finnes i noe annet format), eller endre dem, eller deler av dette, med mindre annet er fastsatt i disse vilkårene. Men du kan skrive ut en kopi av innholdet på dette nettstedet for din egen personlige bruk eller poster, og tilgang til tjenesten på én enkelt datamaskin, forutsatt at du ikke (og ikke tillater noen tredjepart å gjøre det) (i) distribuere, kopiere, modifisere eller som følge, reverse engineering, demontere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden, innhold eller noen del av Tjenesten eller (ii) selge, lease, låne, overføre, viderelisensiere, tilby sikkerhet og annen måte overføre rettigheter i eller til innholdet eller Tjenesten.

Registreringskrav:

Du kan bli bedt om å registrere deg før du får tilgang til visse deler av tjenesten. For å registrere deg som bruker, vil du gi og hvis nødvendig oppdatere den valgte registreringsinformasjonen og som til enhver tid skal være oppdatert, korrekt, fullstendig og sannferdig. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at din påmelding informasjonen ikke er oppdatert, nøyaktig, fullstendig eller sannferdig, kan vi uten varsel suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten, inkludert oppheve din tilgang til all informasjon du har lagret på tjenesten.

Eiendomsrett:

Service-og programvare som brukes i forbindelse med Tjenesten inneholder proprietær og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende materielle rettigheter og andre lover som du ikke må krenke eller bruke på noen måte unntatt som uttrykkelig tillatt i disse vilkår og betingelser. Roland er eier og / eller autorisert bruker av et varemerke, registrert varemerke, og / eller service merke vises på Tjenesten, og er innehaver av opphavsretten eller rettighetshaver av innholdet og / eller informasjon på dette nettstedet med mindre annet er angitt. Hvis du gjør annen bruk av dette nettstedet, kan du, uten uttrykkelig tillatelse fra vilkårene, kommer til å krenke opphavsrett og andre lover i Storbritannia og / eller andre land. Vår bruk av varemerker, registrerte varemerker, servicemerker, materiale som kan være beskyttet av opphavsrett eller noen annen form for intellektuell eiendom som finnes på dette nettstedet gir deg ingen lisens eller autorisasjon for slike merker eller materialer.

Innhold fra tredjeparter:

Visse opplysninger om denne nettsiden, så vel som referansemateriale eller lenker til andre nettsteder er kun for generell informasjonsformål og er ikke ment at de vil danne grunnlag for noe bestemt formål. Verken Roland eller noen av dets data eller innhold skal være ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i innhold, eller for tiltak i tillit til dette, og Roland garanterer ikke at innholdet er korrekt, fullstendig eller sannferdig.

Du godtar videre at ved hjelp av tjenesten kan du eventuelt få tilgang til innhold som du kanskje anser for å være støtende, uanstendig eller upassende. Det er ditt ansvar å vurdere og bære all risiko forbundet med bruk av noe innhold. Roland er ikke ansvarlig for innhold, inkludert men ikke begrenset til feil eller utelatelser i noe innhold, eller for eventuelle tap, skader eller skader av noen art som følge av dine eller andres bruk av innhold som formidles gjennom, eller på annen måte gjøres tilgjengelig via tjenesten.

Brukeradferd i forbindelse med tjenesten:

Du aksepterer selv å : (a) Ordne for din egen tilgang til World Wide Web og betale alle avgifter i forbindelse med slik tilgang, og (b) som skulle skaffe alt nødvendig utstyr for å koble deg til World Wide Web, herunder en datamaskin, programvare, et modem og en fungerende telefon.

I forbindelse med bruken av tjenesten er ikke tillatt:

 • For å laste opp, poste, publisere, overføre, reprodusere, eller på annen måte distribuere innhold hentet gjennom Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, eller annen type proprietære eller immaterielle rettigheter eller avledede verk i forbindelse med dette, uten å innhente skriftlig tillatelse fra innehavere av opphavsrett, varemerker og patenter eller andre rettighetshavere og fra Roland, eller
 • For å laste opp, poste, publisere, reprodusere, e-post, overføre eller distribuere på noen måte noe innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under kontrakt eller betrodd forhold, eller
 • For å laste opp, poste, publisere, reprodusere, overføre, post eller på annen måte distribuere komponenter relatert til tjenesten, eller avledet arbeid i denne sammenheng fordi tjenesten er opphavsrettslig beskyttet som et kollektivt arbeid under amerikansk lovgivning om opphavsrett, eller
 • For å laste opp, poste, publisere, reprodusere, e-post, overføre eller distribuere på noen måte gjennom tjenesten ethvert innhold som krenker et patent, varemerke, forretningshemmeligheter, copyright eller andre eiendomsrettigheter av andre eller
 • For å laste opp, poste, publisere, eller gjennom tjenesten for å overføre ulovlig, bedragersk, injurierende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk, blasfemisk, truende, grovt, uærlig, sjikanerende, vulgært, krenkende (i andre), hatefullt, rasistisk, etisk eller annen måte upassende informasjon av noe slag, inkludert men ikke begrenset til noen overføringer som utgjør eller oppfordrer til atferd som kan utgjøre en ulovlig handling, utgjøre en straffbar handling, gir opphav til erstatningsansvar eller på annen måte bryter lokale, statlig, nasjonal eller utenlandsk lov eller
 • For å laste opp, poste, publisere, overføre, reprodusere, e-post, distribuere eller på noen måte utnytte noe ervervet gjennom Tjenesten til kommersielle formål (unntatt som uttrykkelig tillatt av leverandøren av slike innhold), eller
 • Å begrense, forstyrre eller forhindre andre fra å bruke og nyte Tjenesten, eller
 • For å publisere eller overføre reklame, kommunikasjon, kjedebrev, pyramidespill, investeringsmuligheter eller ordninger eller annen uønsket kommersiell kommunikasjon (unntatt som uttrykkelig tillatt av tjenesten) eller delta i spamming, eller
 • Å utgi deg for en annen person eller enhet eller uriktige opplysninger om din tilknytning til en person eller enhet, eller
 • For å publisere eller overføre informasjon eller programvare for tjenesten som inneholder virus, trojanske hester, ormer eller andre skadelige komponenter, eller
 • Å skade mindreårige på noen måte, eller
 • Å forfalske overskrifter og topptekster eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innholdet som formidles gjennom Tjenesten, eller
 • Å samle inn eller lagre personlig data om andre brukere til ethvert formål, eller
 • Bevisst eller ubevisst bryte noen gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov.

Tilgjengelig innhold:

Du samtykker i at ansvaret for alt innhold er tilgjengelig via Tjenesten, utelukkende av den personen som postet slikt innhold. Det betyr at du, ikke Roland, bærer fullt ansvar for alt innhold som du laster opp, poster, e-post, overføre eller distribuere via tjenesten. Dessuten er Roland ikke ansvarlig for innhold som er lastet opp, publisert, sendt, overført eller distribuert til deg gjennom tjenesten eller av andre parter.

Vi har ikke pre-vurdert, og er ikke forpliktet til å overvåke innhold postet på Tjenesten av deg eller noen annen part. Du anerkjenner og aksepterer imidlertid at vi i vårt eget skjønn forbeholder oss retten til å overvåke Tjenesten og fjerne eller flytte innhold som er tilgjengelig via tjenesten. Vi har også rett til å utlevere informasjon som vi anser det nødvendig eller hensiktsmessig å sikre samsvar med lov, forskrift eller andre pålegg fra myndighetene for å drive tjenesten skikkelig og for å beskytte Roland sine kunder eller brukere av dette nettstedet. Vi vil ikke overvåke eller utlevere private e-post som du har adressert spesielt og eksklusivt for Roland, med mindre det kreves ved lov. Vi forbeholder oss retten til å avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale helt eller delvis, som vi, etter eget skjønn anser som uakseptable, uønskede, upassende eller i strid med disse vilkårene

Innleveringer og bidrag:

All informasjon og innhold tilgjengelige via Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til alt innhold lagt ut på web oppslagstavler anses å være og forbli Rolands eiendom og det er fritt for ethvert formål (inkludert kommersiell utnyttelse), å bruke alle ideer, konsepter, knowhow eller teknikker som finnes i enhver informasjon eller innhold som brukerne gjør tilgjengelig gjennom denne nettsiden. Roland er ikke underlagt noen taushetsplikt vedrørende sendt informasjon med mindre det er akseptert av Roland eller kreves under gjeldende lov.

Lenker til og fra tjenesten:

Du erkjenner og godtar at Roland og eventuelle medvirkende tjenesteleverandører på dette nettstedet ikke er ansvarlig for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av informasjon fra eksterne nettsidene (der det er aktuelt). Lenker til eksterne nettsteder utgjør ikke en godkjenning fra Rolands side til og tilby videre informasjon fra nettstedet, er tilbydere av slike nettsteder eller innhold, produkter, reklame eller annet materiale som presenteres på slike nettsider. Vi gjør ikke noe form for sjekking av tekst, redigering eller overvåking av disse sidene eller lenker. Du aksepterer at vi ikke er ansvarlig og ikke ansvarlig direkte eller indirekte for skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med din bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på slike eksterne nettsteder eller ressurser.

Unnlatelse av å overholde vilkårene og oppsigelse:

Du erkjenner og godtar at vi kan nekte deg adgang til hele eller deler av tjenesten uten varsel hvis du delta i handlinger eller aktiviteter som vi, etter eget skjønn, anser for å være i strid med disse Vilkårene, og brudd på Rolands rettigheter eller på annen måte upassende for fortsatt tilgang.

Du samtykker i å holde Roland og deres partnere skadesløse for ethvert krav, forpliktelser, kostnader og utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår på noen måte oppstår som følge av din bruk av Tjenesten eller plasseringen eller overføring av meldinger, informasjon , programvare eller annet materiale gjennom Tjenesten av deg eller brukere av kontoen din eller i forbindelse med brudd på disse vilkårene og betingelsene ved deg eller brukere av kontoen din

Andre bestemmelser:

Vi forbeholder oss retten til å endre noe informasjon på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til oppsigelse av tjenesten eller gjennom og / eller slette funksjoner eller annen informasjon uten forhåndsvarsel til deg. Aktivering visse linker på denne siden kan muligens gi deg tilgang til tredjeparts nettsteder og vi aksepterer ikke ansvar for innhold, tilgjengelighet eller på annen måte. (Se ovenfor "Lenker til og fra tjenesten.") Innholdet på dette nettstedet kan variere avhengig av din nettlesers funksjonalitet og begrensninger.

Uavhengig av det foregående, godtar du å overholde alle lokale regler, uavhengig av det juridiske feltet, blant annet utenfor Storbritannia, vedrørende online adferd og bruk av personlige opplysninger. Du samtykker videre i å overholde alle gjeldende lover som gjelder overføring av data eksportert fra landet hvor du bor og hvor din tilgang til Tjenesten er oppnådd.

Roland's unnlatelse av å utøve eller håndheving av rettigheter og bestemmelser under disse vilkårene skal ikke utgjøre noen frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i vilkårene ved en kompetent domstol funnet ugyldig, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å fokusere på partenes intensjoner som reflektert i denne bestemmelsen og andre bestemmelser i vilkårene skal forbli i styrke og med full rettsvirkning.