Anvendelsesbetingelser

Læs venligst følgende vilkår og betingelser for anvendelse ("Vilkår og betingelser"), der styrer din brug af og adgang til dette "website", der findes på http://www.roland.dk, herunder, men begrænset til dets message boards (herefter refereret til som "Tjenesten") og dit forhold til Roland Scandinavia A/S, vores søsterselskaber og datterselskaber og alle enkeltpersoner og selskaber forbundet med dette website, herunder dem, der viderefører deres interesser, eller dem, de måtte have foretaget overdragelse til (under et benævnt ”Roland” eller ”vi”). Din brug af denne service betyder, at du accepterer og erklærer dig enig i Vilkår og betingelser. Disse rettigheder, der er tildelt til brugeren, er ikke-eksklusive, personlige, ikke overdragelige, genkaldelige og begrænset til den pågældende bruger. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, skal du undlade at bruge Tjenesten.

Vi er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre vores Vilkår og betingelser uden forudgående orientering ved at offentliggøre sådanne ændringer på dette website. Ved at benytte Tjenesten efter eventuelle ændringer i disse Vilkår og betingelser accepterer du at være bundet af sådanne ændringer i Vilkår og betingelser..

Hvis du ikke er personlig myndig og dermed uberettiget til at indgå denne aftale på de anførte Vilkår og betingelser, kan du ikke bruge Tjenesten, medmindre Roland modtager samtykke fra dine forældre eller værge og i så fald først fra det tidspunkt.

Fralæggelse af garanti:

Ved at benytte Tjenesten, herunder software og indhold heri, accepterer du, at din brug af Tjenesten foregår helt på egen risiko. Tjenesten leveres til dig som en bekvemmelighed med henblik på at give oplysninger om og drøfte Roland-produkter og dertil hørende ressourcer, men vi garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger.

TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, UDEN NOGEN GARANTI FOR OPLYSNINGER, DATA, SOFTWARE, VÆRKTØJER, TJENESTER ELLER ADGANG UDEN AFBRYDELSER. TJENESTEN FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ENHVER GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL (i) ETHVERT ANSVAR FOR TILGÆNGELIGHED, PÅLIDELIGHED, RIGTIGHED, BRUGBARHED, INDHOLD, BETIMELIGHED ELLER SIKKERHED INFORMATION ELLER TJENESTER, OG (ii) ETHVERT ANSVAR FOR ADKOMST, GARANTI FOR MANGLENDE KRÆNKELSE, ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DENNE ANSVARSFRALÆGGELSE GÆLDER FOR ALLE FYSISKE SKADER ELLER PERSONSKADER FORÅRSAGET AF ETHVERT SVIGT I FORBINDELSE MED YDEEVNE, FEJL, UDELADELSE, AFBRYDELSE, SLETNING, DEFEKT, FORSINKELSE I FORBINDELSE MED DRIFT ELLER TRANSMISSION, COMPUTERVIRUS, SVIGTENDE KOMMUNIKATIONSLINJER, TYVERI ELLER ØDELÆGGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL, ÆNDRING AF ELLER BRUG AF OPTEGNELSE, UANSET OM DET OMHANDLER KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELSE ELLER ENHVER ANDEN HANDLING. ENHVER FORM FOR DOWNLOADET MATERIALE ELLER ANDET OPNÅET VED BRUG AF TJENESTEN SKER PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER SELV ANSVARLIG FOR EVT. SKADER PÅ DIN COMPUTER ELLER TAB AF DATA, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE. INGEN FORMER FOR RÅD ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG OPNÅET AF DIG GENNEM ROLAND ELLER FRA TJENESTEN UDGØR NOGEN FORM FOR GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER FREMSAT I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

Ansvarsbegrænsning:

HVERKEN ROLAND ELLER NOGEN AF VIRKSOMHEDENS ANSATTE, AGENTER, EFTERFØLGERE, ADKOMSTERHVERVERE, SØSTERSELSKABER ELLER INDHOLDS- ELLER TJENESTEUDBYDERE SKAL HÆFTE OVER FOR DIG ELLER TREDJEMAND FOR NOGEN FORM FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER PØNALERSTATNINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM ROLAND ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), DER UDSPRINGER AF (i) DIN BRUG AF TJENESTEN, (ii) MANGLENDE MULIGHED TIL AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE TJENESTEN, (iii) OMKOSTNINGER TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER VARER OG TJENESTER SOM FØLGE AF VARER, DATA, INFORMATION ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER ERHVERVET, ELLER MODTAGNE MEDDELELSER ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET VIA TJENESTEN, (iv) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA, (v) ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD FRA ROLANDS ELLER NOGEN TREDJEMANDS SIDE I FORBINDELSE MED TJENESTEN, ELLER (vi) SOM FØLGENDE AF ENHVER FORM FOR BRUD PÅ NOGEN FORM FOR GARANTI.

Din brug af Tjenesten:

Din adgang til at bruge Tjenesten er betinget af, at du til enhver tid overholder alle Vilkår og betingelser. Medmindre andet er fastsat i henhold til dette website, giver vi dig ikke licens til indhold, funktioner eller materialer, du kan få adgang til via Tjenesten, herunder uden begrænsning enhver form for varemærker, registrerede varemærker, servicemærker, materiale, der kan ophavsretsbeskyttes, eller andre former for immateriel ejendom omfattet af Tjenesten. Medmindre andet er fastsat i henhold til dette website, må du ikke til noget formål downloade eller gemme en kopi af nogen af Tjenestens skærmbilleder eller "indhold" (der indeholder informationer, data, software, fotografier, grafik og alle andre materialer forekommende i noget andet format), eller ændre dem eller dele heraf, medmindre andet er fastsat i disse Vilkår og betingelser. Du må dog udskrive en kopi af indholdet på denne hjemmeside til din egen personlige brug eller optegnelser, og få adgang til Tjenesten på en enkelt computer, forudsat at du ikke (og ikke tillader nogen tredjemand at gøre det) (i) distribuerer , kopierer, ændrer, skaber afledte værker af eller på baggrund heraf foretager reverse engineering, reverse assembly eller på anden måde forsøger at udlede kildekoden, indhold eller nogen del af Tjenesten eller (ii) sælger, udlejer, udlåner, overdrager, underlicenserer, giver sikkerhed i eller på anden måde overfører nogen form for rettighed i eller til indholdet eller Tjenesten.

Registreringskrav:

Du bliver evt. anmodet om at foretage registrering, inden du får tilladt adgang til visse dele af Tjenesten. For at foretage registrering og for at bevare din status som en registreret bruger, skal du oplyse og om nødvendigt opdatere de ønskede registreringsoplysninger, der på ethvert tidspunkt skal være aktuelle, nøjagtige, fuldstændige og sandfærdige. Hvis vi har rimelig grund til at antage, at dine registreringsoplysninger ikke er aktuelle, nøjagtige, fuldstændige eller sandfærdige, kan vi uden varsel suspendere eller opsige din adgang til Tjenesten, herunder afbryde din adgang til enhver form for oplysninger, du måtte have gemt på Tjenesten.

Ejendomsret:

Tjenesten og den software, der anvendes i forbindelse med Tjenesten, indeholder ejendomsretligt beskyttede og fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende immaterialret og andre love, som du ikke må krænke eller bruge på nogen måde undtagen som udtrykkeligt tilladt i henhold til disse Vilkår og betingelser. Roland er ejer og/eller autoriseret bruger af ethvert varemærke, registreret varemærke, og/eller servicemærke, der bliver vist på Tjenesten, og er indehaver af ophavsret eller licenshaver til indhold og/eller oplysninger dette website, medmindre andet er angivet. Hvis du foretager anden brug af dette website, kan du, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til Vilkår og betingelser, komme til at overtræde copyright og andre love i Det Forenede Kongerige og/eller andre lande. Vores brug af enhver form for varemærker, registrerede varemærker, servicemærker, materiale, der kan beskyttes ophavsretligt, eller nogen anden form for immateriel ejendomsret, der findes på dette website, tildeler dig ikke nogen som helst licens eller bemyndigelse til sådanne mærker eller materialer.

Indhold tilvejebragt af tredjemand:

Visse oplysninger på dette website såvel som referencematerialer eller links til andre sites, leveres kun til generelle informationsformål, og det er ikke tilsigtet, at de skal udgøre grundlag for noget bestemt formål. Hverken Roland eller nogen af deres data- eller indholdsudbydere skal hæfte for eventuelle fejl eller forsinkelser i indholdet eller for nogen form for handling foretaget i tillid hertil, og Roland garanterer heller ikke, at indholdet er nøjagtigt, fuldstændigt eller sandfærdigt.

Du accepterer endvidere, at ved at bruge Tjenesten kan du evt. få adgang til indhold, som du måske vil anse for at være  stødende, uanstændigt eller forkasteligt. Det er dit ansvar at vurdere og bære enhver risiko, der er forbundet med brug af enhver form for indhold. Roland er ikke ansvarlig for indhold, herunder, men ikke begrænset til fejl eller udeladelser i indhold eller for tab, fysisk skade eller personskade af nogen art som følge af din eller enhver andens anvendelse af indhold, der distribueres via eller på anden måde stilles til rådighed via Tjenesten.

Brugeradfærd i forbindelse med Tjenesten:

Du accepterer selv at skulle: (a) Sørge for din egen adgang til World Wide Web og betale alle afgifter forbundet med en sådan adgang, og (b) at skulle tilvejebringe alt nødvendigt udstyr for at du kan opnå forbindelse til World Wide Web , herunder en computer, software, et modem og en fungerende telefonforbindelse.

I forbindelse med brug af Tjenesten er det ikke tilladt:

 • At oploade, offentliggøre, udgive, overføre, reproducere, maile eller på nogen anden måde distribuere indhold erhvervet via Tjenesten, der er beskyttet af copyright eller andre form for navnebeskyttelse eller immateriel ejendomsret eller afledte værker i forbindelse hermed, uden at indhente udtrykkelig skriftlig tilladelse fra indehavere af copyright, varemærker eller patenter eller andre rettighedsindehavere og fra Roland, eller
 • At oploade, offentliggøre, udgive, reproducere, maile, overføre eller distribuere på nogen måde nogen form for indhold, som du ikke har en ret til at gøre tilgængelig i henhold til kontraktlige eller tillidsforhold, eller
 • At oploade, offentliggøre, udgive, reproducere, overføre, maile eller på nogen anden måde distribuere komponenter i forbindelse med selve Tjenesten eller afledte værker i denne sammenhæng, da Tjenesten er ophavsretligt beskyttet som et kollektivt arbejde i henhold til amerikansk ophavsretslovgivning, eller
 • At oploade, offentliggøre, udgive, reproducere, maile, overføre eller distribuere på nogen måde via tjenesten indhold, der krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder tilhørende andre, eller
 • At oploade, offentliggøre, udgive eller via Tjenesten overføre ulovlig, bedragerisk, injurierende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, blasfemisk, truende, misbrugende, falsk, chikanerende, skadevoldende, vulgær, indtrængende (i andres ), hadefuld, eller racistisk, etisk eller på anden måde stødende information af nogen art, herunder, men ikke begrænset til nogen form for overførsler, der udgør eller tilskynder til adfærd, der kan udgøre en ulovlig handling, udgøre en strafbar handling, give anledning til civilretlig ansvarspådragelse eller på anden måde overtræder lokale, statslige, nationale eller udenlandske lovgivning, eller
 • At oploade, offentliggøre, udgive, overføre, reproducere, maile, distribuere eller på nogen måde udnytte noget erhvervet via Tjenesten til kommercielle formål (bortset fra som udtrykkelig tilladt af udbyderen af et sådant indhold), eller
 • At begrænse, forstyrre eller forhindre andre brugere i at anvende og have glæde af Tjenesten, eller
 • At offentliggøre eller overføre nogen form for annoncer, henvendelser, kædebreve, pyramidespil, investeringsmuligheder eller ordninger eller andre former for uopfordret kommerciel kommunikation (medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til Tjenesten) eller deltage i spamming eller oversvømmelse, eller
 • At udgive dig for en anden person eller enhed eller misbruge din tilknytning til nogen anden person eller enhed, eller
 • At offentliggøre eller overføre oplysninger eller software til Tjenesten, som indeholder virus, trojanske heste, orm eller andre skadelige komponenter, eller
 • At skade mindreårige på nogen måde, eller
 • At forfalske overskrifter og toptekster eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold, der overføres via Tjenesten, eller
 • At indsamle eller gemme personlige data om andre brugere til noget som helst formål, eller
 • Forsætligt eller uforsætligt at overtræde gældende lokal, statslig, national eller international lovgivning.

Tilgængeligt indhold:

Du accepterer, at ansvaret for alt indhold, der tilgængeligt via Tjenesten, udelukkende påhviler den pågældende, der har offentliggjort et sådant indhold. Dette betyder at du, og ikke Roland, bærer det fulde ansvar for alt indhold, som du oploader, offentliggør, mailer, overfører eller på anden måde distribuerer via Tjenesten. Desuden er Roland i forhold til dig ikke ansvarlig med hensyn til indhold, der er oploadet, offentliggjort, mailet, overført eller på anden måde distribueres til dig via Tjenesten eller af andre parter.

Vi har ikke på forhånd gennemgået og er heller ikke forpligtet til at overvåge indhold offentliggjort på Tjenesten af dig eller nogen anden part. Du anerkender og accepterer dog, at vi efter vores eget skøn bevarer retten til at overvåge Tjenesten og fjerne eller flytte alt indhold, der er tilgængeligt via Tjenesten. Vi er også berettiget til at videregive oplysninger, som vi måtte finde det nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at sikre overholdelse af enhver form for lovgivning, forordning eller andre statslige anmodninger med henblik på at drive Tjenesten korrekt og at beskytte Roland, deres kunder eller brugere af dette website. Vi vil ikke forsætligt overvåge eller videregive private e-mail, som du har rettet specifikt og udelukkende til Roland, medmindre lovgivningen kræver det. Vi forbeholder os ret til at afvise indlæg eller fjerne enhver form for oplysninger eller materiale helt eller delvist, som vi efter vores eget skøn anser for at være uacceptabel, uønsket, upassende eller i strid med disse Vilkår og betingelser

Indsendelser og bidrag:

Alle oplysninger og alt indhold tilgængeligt via Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til alt indhold lagt ud på websites message boards, anses for at være og forbliver Rolands ejendom, og det står os frit for til ethvert formål (herunder kommercielle udnyttelse) at bruge alle ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i nogen form for informationer eller indhold, som brugere stiller til rådighed via dette website. Roland er ikke underlagt nogen forpligtelser om fortrolighed med hensyn til indsendte oplysninger, medmindre det er accepteret af Roland eller påkrævet i henhold til gældende lov.

Links til og fra Tjenesten:

Du anerkender og accepterer, at Roald og enhver medvirkende tjenesteudbyder på dette website ikke er ansvarlig for nøjagtigheden eller tilgængeligheden af oplysninger fra linkede websites (hvis relevant). Links til eksterne websites udgør ikke en godkendelse fra Rolands side eller fra medvirkende tjenesteudbydere på dette website af udbydere af sådanne websteder eller indhold, produkter, reklame eller andre materialer præsenteret på sådanne websites. Vi foretager ingen form for tekstudformning, redigering eller overvågning af disse sider eller links. Du anerkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige og ikke hæfter direkte eller indirekte for skader eller tab forårsaget af eller påstået at for være forårsaget af eller i forbindelse med din brug af eller tilliden til sådant indhold, varer eller tjenester til rådighed på sådanne eksterne websites eller ressourcer.

Manglende overholdelse af Vilkår og betingelser og opsigelse:

Du anerkender og accepterer, at vi kan nægte dig adgang til hele eller en del af Tjenesten uden forudgående varsel, hvis du deltager i nogen form for adfærd eller aktiviteter, som vi, efter vores eget skøn, anser for at udgøre en overtrædelse af disse Vilkår og betingelser, en overtrædelse af Rolands rettigheder eller på anden måde upassende for fortsat adgang.

Du accepterer at skadesløsholde og holde Roland og deres partnere skadesløse for enhver form for krav, forpligtelser, omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, der opstår på nogen måde som følge af din brug af Tjenesten eller anbringelse eller overførsel af nogen form for besked, information, software eller andre materialer via Tjenesten foretaget af dig eller brugere af din konto eller i forbindelse med enhver overtrædelse af disse Vilkår og betingelser foretaget af dig eller brugere af din konto

Øvrige bestemmelser

Vi forbeholder os ret til at ændre enhver form for oplysninger på dette website, herunder, men ikke begrænset til afbrydelse af Tjenesten eller revidering og/eller sletning af funktioner eller andre oplysninger uden forudgående varsel til dig. Aktivering af visse links på dette website, kan evt. give dig adgang til tredjeparts websites, og vi påtager os intet ansvar af nogen art for indholdet, tilgængelighed eller på anden måde. ( Se ovenstående “Links til og fra Tjenesten”.) Indholdet af dette website kan variere afhængigt af din browser funktionalitet og begrænsninger

Uanset ovenstående, accepterer du at overholde alle lokale regler, uanset i hvilket retsområde, også uden for Det Forenede Kongerige, om online-adfærd og brug af personlige oplysninger.  Du accepterer endvidere at overholde alle gældende love vedrørende overførsel af data, der eksporteres fra det land, hvor du bor, og hvorfra din adgang til Tjenesten er opnået.

Rolands manglende udøvelse eller håndhævelse af rettigheder og bestemmelser i henhold disse Vilkår og betingelser udgør ikke nogen form for afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Hvis nogen bestemmelse i Vilkår og betingelser ved en kompetent domstol findes ugyldige, er parterne ikke desto mindre enige om, at domstolen bør bestræbe sig på at lægge vægt på parternes hensigter som afspejlet i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i Vilkår og betingelser skal forblive i kraft og med fuld retsvirkning.