Name: Zhi Long Chen (China)

* International Finals’ Performance


* National Finals’ Performance