Name: Diego Medeiros (Brazil)

* International Finals’ Performance


* National Finals’ Performance